Privacyreglement

Wij respecteren de privacy van alle personen die zich bij ons aanmelden en zorgen ervoor dat de door u verkregen (persoons)gegevens vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen te allen tijde uw toestemming vragen bij het gebruik van de door u verstrekte (persoons)gegevens. Wij zullen uw gegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan derden.

Artikel 1
1. Deze artikelen zijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die door of dankzij u aan ons zijn verstrekt.
2. Vertrouwelijkheid staat bij ons hoog in het vaandel en daarmee ook de privacy van gegevens c.q. informatie van cliënten. Wij zullen ons te allen tijde houden aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 2
1. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten dienen cliënten benodigde gegevens te verstrekken.
2. De door cliënten aan ons verstrekte gegevens worden verwerkt met het doel:
a. de inschrijving van cliënten en opdrachtgevers uit te kunnen voeren en te beheren;
b. deze gegevens op volledigheid en juistheid te controleren;
c. cliënten toegang te verschaffen tot en gebruik te kunnen laten maken van eventuele (neven)sites;
d. cliënten gebruik te kunnen laten maken van onze diensten;
e. met cliënten een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden;
f. cliënten, juridisch advies, rechtsbijstand en/of advocatendiensten aan te (kunnen) bieden;
g. cliënten en opdrachtgevers deel te (kunnen) laten nemen aan door ons aangeboden onderzoeken/testen en het genereren van onderzoek/testresultaten;
h. de persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn van cliënten te bevorderen en te stimuleren;
i. cliënten in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere relaties;
j. cliënten te informeren over soortgelijke producten en/of diensten;
k. cliënten te informeren over zaken die voor cliënten naar ons oordeel van belang zijn;
l. cliënten periodiek een of meerdere voor de relevante flyers en nieuwsbrieven al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen (indien en voor zover cliënten hiervoor in aanmerking komen);
m. cliënten te informeren over de diensten van zorgvuldig geselecteerde partners door te geven voor zover cliënten hiervoor toestemming hebben gegeven;

Artikel 3
1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld en vervolgens worden verwerkt.
2. Wij bewaren de gegevens tot en met het afsluiten van het traject. De gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden pas verwijderd na het vestrijken van deze termijn.

Artikel 4
1. Wij vertrekken geen gegevens van cliënten aan derden, behoudens indien en voor zover:
a. Die als zodanig in dit reglement staan aangegeven;
b. Wij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving zijn gerechtigd en/of worden verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie worden verzocht;
c. Dit geschiedt ter verificatie van de volledigheid en de juistheid van de verstrekte gegevens en andere, minder vergaande mogelijkheden ontbreken;

Artikel 5
1. Onze website kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden cliënten aan het privacybeleid van de websites van derden na te lezen, zodat zij op de hoogte zijn hoe deze derden met zijn of haar persoonsgegevens omgaan.

Artikel 6
1. Wij kunnen op de website gebruik maken van cookies. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, omdat deze opgeslagen zijn op uw computer.
2. Wij behouden ons het recht voor om ‘tracking cookies’ op uw computer te plaatsen. Wij gebruiken deze cookies om onze websites optimaal te kunnen laten functioneren. Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en te rapporteren over hoe onze bezoekers onze websites gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verstrekken. Wij hebben hier geen enkele invloed op.

Artikel 7
1. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de gegevens door derden, aan wie deze gegevens rechtsgeldig op grond van dit reglement of met toestemming van cliënten zijn verstrekt.

Artikel 8
1. Wij hebben het recht om dit reglement op elk moment aan te passen.
2. Indien bepalingen uit dit reglement niet, vernietigbaar of in strijd met de wet zijn, worden deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn en worden vervangen. De overige bepalingen van het reglement blijven alsdan onverminderd van kracht.