Help, ik heb een (verstek)vonnis

ontvangen!

Veroordelend vonnis

Heeft u een procedure bij de kantonrechter of de Rechtbank verloren en/of bent u het (gedeeltelijk) niet eens met de uitspraak? U kunt het vonnis kosteloos aan ons voorleggen. Wij beoordelen voor u of u in hoger beroep kunt gaan bij het Gerechtshof tegen het vonnis. Bij het instellen van hoger beroep zal het Gerechtshof uw zaak feitelijk helemaal opnieuw beoordelen. U dient er wel rekening mee te houden dat binnen drie maanden na het gewezen vonnis – en soms zelfs eerder (!) – hoger beroep door een advocaat dient te worden ingesteld. Desgewenst kunnen wij u door verwijzen naar een nagenoeg gratis advocaat uit ons netwerk die voor u hoger beroep kan instellen.

Verstekvonnis

Een verstekvonnis is een uitspraak van de rechter, zonder dat u in de gerechtelijke procedure bent verschenen. Dit is het geval wanneer u niet (tijdig) heeft gereageerd op een ontvangen dagvaarding. Bij het wijzen van een verstekvonnis heeft de rechter geen rekening kunnen houden met uw eventuele verweren. In de meeste gevallen wordt in een verstekvonnis de vordering van de wederpartij toegewezen.

Tegen een verstekvonnis waarmee u het niet eens bent, kunt u in verzet gaan. Door het uitbrengen van een verzetdagvaarding gaat u in verzet tegen het verstekvonnis, waardoor de procedure als het ware weer wordt opengebroken. Bij kantonzaken bent u in dat geval geen griffierecht verschuldigd.

Na ontvangst van een verstekvonnis is het van belang om snel te handelen. Op het moment dat een verstekvonnis aan u is betekend door de deurwaarder, gaat de fatale termijn voor het instellen van verzet lopen (4 weken). Binnen deze termijn van vier weken dient verzet te worden ingesteld. Na het verstrijken van deze termijn kan geen verzet meer worden ingesteld en is het verstekvonnis onherroepelijk.

Het opstellen van een verzetdagvaarding vereist specialistische juridische kennis en vaardigheden. Desgewenst kunnen wij u doorverwijzen naar een nagenoeg gratis advocaat uit ons netwerk, die voor u verzet kan aantekenen tegen het verstekvonnis.

Heeft u een uitspraak van de rechter ontvangen en bent u het niet eens met deze uitspraak, neem dan contact met ons op zodat wij u kunnen doorverwijzen naar een nagenoeg gratis advocaat uit ons netwerk. Een advocaat kan u nader informeren over de mogelijkheden en kansen om een uitspraak van de rechter aan te vechten.

 Help, (verstek) vonnis

CONTACTFORMULIER

 • Uw gegevens en de door u verstrekte informatie zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.
 • Wij sturen u een bevestiging zodra wij een bericht van u hebben ontvangen.
 • Wij streven ernaar om binnen 24 uur uw vraag te beantwoorden.
 • Wij brengen geen kosten bij u in rekening.

  Mocht u tegen wil en dank een dagvaarding ontvangen voor een civiele procedure , dan kunt u zich (als gedaagde partij) bij de rechtbank melden voor het voeren van verweer tegen de vordering die uw wederpartij (de eisende partij) op u stelt te hebben. Een procedure kan echter op veel verschillende manieren verlopen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als u zich (in eerste instantie)niet meldt bij de rechtbank? Laat u verstek gaan of is er nog een mogelijkheid om in verzet te komen?

  Normale gang van zaken: procedure op tegenspraak of bij verstek

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Help, (verstek) vonnis Help, (verstek) vonnis

  Procedure op tegenspraak

  Maakt u van de mogelijkheid gebruik om verweer te voeren tegen de vordering van de eisende partij, dan is er sprake van een zogenaamde procedure op tegenspraak. De rechter zal dan niet klakkeloos uitgaan van de juistheid van de stellingen van de eisende partij, maar zal in zijn eindoordeel rekening houden met de door beide partijen ingenomen stellingen en bewijsvoering. Het verweer van u als de gedaagde partij wordt dan dus ook meegenomen. Mocht één van de partijen of mochten beide partijen het uiteindelijk niet eens zijn met het vonnis van de rechtbank, dan staat meestal nog de optie open om in beroep te gaan bij het gerechtshof. Daarna kan zo nodig nog hoger beroep worden ingesteld bij ons hoogste rechtsorgaan; de Hoge Raad.

  Verstek laten gaan

  Als u daarentegen ‘verstek laat gaan’, door uzelf kort gezegd niet te melden bij de Rechtbank en geen verweer te voeren, dan zal de vordering van de eisende partij in de meeste gevallen (volledig) door de rechtbank worden toegewezen middels een verstekvonnis.

  De bovengenoemde gang van zaken is vrij bekend. Veel minder bekend is de volgende procedure.

  Verstek zuiveren of in verzet gaan

  Wanneer u verstek heeft laten gaan, betekent dit niet direct dat uw kans op verweer definitief is verkeken. Die mogelijkheid bestaat namelijk nog wél, maar dan voor korte duur en onder bepaalde voorwaarden.

  Verstek zuiveren

  Zolang er nog geen vonnis is gewezen, kan het verstek nog ‘gezuiverd’ worden door u alsnog te melden bij de rechtbank. De procedure wordt in dit geval voortgezet en u krijgt de gelegenheid om uzelf te verweren tegen de stellingen van de wederpartij. Zelfs wanneer het verstek niet gezuiverd is en er al een verstekvonnis is gewezen, zijn uw kansen als gedaagde en inmiddels veroordeelde partij om de vorderingen van de wederpartij aan te vechten niet per definitie verkeken.

  In verzet gaan

  Bent u om welke reden dan ook geconfronteerd met een verstekvonnis waarin u bij verstek veroordeeld bent en u bent het daarmee oneens? Dan zult u (alsnog) adequaat moeten handelen. De procedure kan dan mogelijk nog worden heropend door het instellen van zogenaamd ‘verzet’.

  De verzetprocedure

  De mogelijkheid om verzet als rechtsmiddel te gebruiken om een onaangenaam vonnis aan te tasten is beperkt qua tijd. U moet hier dus snel en adequaat handelen! Let daarbij op de volgende punten:

  • Verzet moet in beginsel worden ingesteld binnen vier wekennadat een deurwaarder het verstekvonnis of een akte in het kader van de tenuitvoerlegging/incasso daarvan (bijvoorbeeld beslag) persoonlijk betekend heeft.
  • Als betekening niet in persoon heeft plaatsgevonden, dan zal er actie ondernomen moeten worden binnen vier weken nadat de veroordeelde partij een zogenaamde ‘daad van bekendheid’ met (de inhoud van) dat verstekvonnis heeft verricht.
  • Verzet wordt ingesteld door het laten uitbrengen van een verzetdagvaarding. In die dagvaarding kan geen uitstel gevraagd worden om de gronden van het verweer op een later moment in te mogen dienen. Althans dat kan wel, maar dit zal niet het gewenste effect teweeg brengen. De verweren tegen de vordering van de wederpartij moeten dus meteen in de verzetdagvaarding worden opgenomen.

  Daad van bekendheid

  De zogenaamde ‘daad van bekendheid’ levert de meeste onduidelijkheid op en leidt vaak tot discussies. Wanneer is er sprake van een daad van bekendheid? Met andere woorden; wanneer begint de verzettermijn precies te lopen?

  • Volgens de Hoge Raad is hiervan sprake als de veroordeelde zelf een handeling heeft verricht waaruit ondubbelzinnig blijkt dat hij over voldoende gegevens beschikt met betrekking tot (de inhoud van) zijn veroordeling om zich daartegen tijdig en adequaat te kunnen verzetten.
  • De vier wekentermijn gaat lopen na een door de veroordeelde zelf verrichtte daad van ondubbelzinnige bekendheid met het verstekvonnis.
  • De termijn gaat ook lopen op de dag dat het verstekvonnis ten uitvoer is gelegd door de eisende partij. De andere partij wordt dan geacht hiermee ondubbelzinnig bekend te zijn geraakt. Denk hierbij aan:
   –  gerechtelijke verkoop van goederen: na de verkoop;
   –  derdenbeslag op een vordering: na uitbetaling van de beslaglegger;
   –  tenuitvoerlegging van een veroordeling tot het leveren of afgifte van niet-registergoederen:
   na levering of afgifte;
   –  gedwongen ontruiming van onroerende zaken: na ontruiming.

  Verzetprocedure in de praktijk: 2 interessante voorbeelden

  Het inschakelen van deskundige bijstand van een advocaat kan nuttig, nodig en raadzaam zijn, wat ook blijkt uit onderstaande gerechtelijke uitspraken. Beide uitspraken gaan over de vraag of de gedaagde partij die geconfronteerd is met een verstekvonnis, welke niet in persoon is betekend, wel of niet op tijd in verzet is gekomen. De uitkomsten laten zich op voorhand niet even gemakkelijk raden en geven in ieder geval de kansen en risico’s van het instellen van het rechtsmiddel ‘verzet’ in verstekzaken goed weer.

  Wat gebeurt er als u geen verstek zuivert en ook geen verzet instelt?

  Laat u na om het verstek te zuiveren en om verzet in te stellen, dan wordt het verstekvonnis onherroepelijk. Het vonnis kan dan niet meer worden aangetast. U bent hieraan dan definitief gebonden. Kortom; het is van groot belang om snel en adequaat te handelen.

  VERZET TEGEN VERSTEKVONNIS

  Als u door de rechter tot betaling bent veroordeeld, omdat u niet bij de zitting aanwezig bent geweest, dan is het van belang dat u zo snel mogelijk in verzet komt tegen het ten aanzien van uw uitgesproken verstekvonnis. Dit kunt u doen door middel van een verzet dagvaarding. Door het uitbrengen van een verzetdagvaarding dagvaard u de wederpartij om in dezelfde zaak opnieuw voor de Rechtbank of voor de Kantonrechter te verschijnen. De rechter kan het geschil dan alsnog inhoudelijk beoordelen aan de hand van uw verweer. De rechter heeft bij het wijzen van het verstekvonnis geen rekening gehouden met uw ‘redenen om niet te betalen’.

  WAT MOET JE DOEN EN JUIST NIET DOEN BIJ EEN VERSTEKVONNIS?

  Zodra u contact legt met de deurwaarder of de tegenpartij, begint de korte verzettermijn te lopen. Met andere woorden: laat niet aan de tegenpartij weten dat u bekend bent met de uitspraak van het vonnis. Zodra u dit doet, is er geen verzet meer mogelijk en kunt u niets meer tegen het vonnis doen.

  Zodra u het vonnis op de mat krijgt, neem dan direct contact met ons op zodat wij direct een verzet kunnen indienen!

  WAT KAN Onterechte vordering VOOR U DOEN

  • Wij maken de verzetdagvaarding voor u, zodat deze formeel aan alle wettelijke vereisten voldoet
  • Wij zorgen dat de verzetdagvaarding tijdig door de deurwaarder aan de tegenpartij wordt overhandigd
  • Wij voeren in de verzetprocedure inhoudelijk (schriftelijk en mondeling) het verweer voor u, zodat je grote kans hebt om de verzetprocedure te winnen
  • Als de rechter u in de verzetprocedure in het gelijk stelt, dan verhalen wij de toegewezen proceskosten op de tegenpartij

  VERSTEKVONNIS

  Wanneer u niet op de in de dagvaarding vermelde zittingsdatum voor de rechter verschijnt, dan zal de rechtbank de vordering van uw schuldeiser bij verstek toewijzen. Uw verhuurder mag dan – bijvoorbeeld – met het verstekvonnis uw woning ontruimen en beslagleggen op uw inkomen en bezittingen.

  Bij sommige rechtbanken komt het voor dat de rechter als u niet op de zitting verschijnt, verstek verleent en de zaak daarna een aantal weken aanhoudt voor het wijzen van vonnis. In deze tussenliggende periode kunt u als gedaagde partij alsnog bij de rechtbank het verstek zuiveren. Nadat u dit heeft gedaan, wordt de dagvaardingsprocedure op de normale manier voortgezet.

  VERZETDAGVAARDING TEGEN VERSTEKVONNIS

  Heeft de Rechtbank verstekvonnis gewezen of heeft u het verstek niet gezuiverd, dan kunt u om een verzetprocedure opstarten. U doet dit door een verzetdagvaarding tegen het verstekvonnis door een deurwaarder te laten uitbrengen. Het opstellen van de verzetdagvaarding vereist bepaalde juridische vaardigheden en kan ik het algemeen niet door een ‘particulier’ worden gedaan. Wij kunnen u wel behulpzaam zijn met het opstarten van een verzetprocedure, indien u niet zelf een deurwaarder of advocaat heeft die dit voor u kan doen.

  Nadat u met de verzetdagvaarding in verzet bent gegaan tegen het verstekvonnis, zal de oorspronkelijke rechtbank die het verstekvonnis heeft gewezen opnieuw naar de vordering van uw schuldeiser kijken. De zaak wordt dan heropend en alsnog door de Rechtbank inhoudelijk behandeld. In de verzetprocedrue wordt de oorspronkelijke gedaagde (‘gedagvaarde’) aangeduid als “opposant” en de oorspronkelijke eiser (uw schuldeiser) als “geopposeerde”.

  BESLAGLEGGING EN EXECUTIE VERSTEKVONNIS

  Ingesteld verzet tegen het verstekvonnis schorst niet de tenuitvoerlegging van het verstekvonnis door uw schuldeiser. De deurwaarder mag – gedurende de verzetprocedure – op verzoek van uw schuldeiser of de verhuurder van uw woning – beslagleggen op uw inboedel en inkomen en tot gerechtelijke ontruiming van uw woning overgaan.

  Beslaglegging of de ontruiming van uw woning door een gerechtsdeurwaarder kunt u alleen voorkomen middels een executiegeschil bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (kort geding). De kort geding rechter gaan dan oordelen of executie van het verstekvonnis gedurende de verzetprocedure is toegestaan door uw verhuurder of schuldeiser.

  VERZETDAGVAARDING TERMIJN 4 WEKEN

  Er gelden verschillende termijnen waarbinnen u in verzet kunt gaan tegen het verstekvonnis. De wettelijke termijn van vier weken voor verzet tegen het verstekvonnis begint op verschillende momenten te lopen.

  1. Indien de deurwaarder het verstekvonnis aan u in persoon afgeeft (betekend), dan vangt de verzettermijn van vier weken aan vanaf dat moment (betekening in persoon staat er dan op het betekeningsexploot van de deurwaarder. Betekening door middel van afgifte aan een huisgenoot of achterlating in een enveloppe, doet de verzet termijn niet aanvangen.
  2. De verzettermijn neemt ook een aanvang vanaf het moment dat de veroordeelde partij een daad van bekendheid heeft gedaan. U heeft dan aan de schuldeiser of aan de deurwaarder laten blijken dat u bekend bent met de inhoud van het verstekvonnis. Hierna heeft u dus 4 weken om in verzet te gaan tegen het verstekvonnis.
  3. Tot slot begint de verzettermijn te lopen na de voltooiing van de tenuitvoerlegging (executie) van het vonnis door de deurwaarder. Bij buitenlandse gedaagden is de verzettermijn 8 weken in plaats van 4 indien de gedaagde ten tijde van de betekening van het vonnis door de deurwaarder of bij de ‘daad van bekendheid’ geen vaste woonplaats heeft in Nederland.

  Zodra u het vonnis op de mat krijgt, neem dan direct contact met ons op zodat wij direct een verzet kunnen indienen!

  DAAD VAN BEKENDHEID VERSTEKVONNIS

  Een zogenaamde daad van bekendheid doet de termijn van verzet tegen het verstekvonnis een aanvang nemen. Een daad van bekendheid is een handeling van de gedaagde waaruit blijkt dat hij bekend is met de inhoud van het tegen hem gewezen verstekvonnis. De termijn om verzet tegen het verstekvonnis in te stellen, is vier weken vanaf het moment van de daad van bekendheid. De daad van bekendheid doet de fatale termijn voor verzet tegen het verstekvonnis een aanvang nemen. Van belang is dan ook om te weten welke handelingen zijn aan te merken als een daad van bekendheid met het verstekvonnis, waarna de verzettermijn van vier weken gaat lopen.

  Het uitgangspunt is de algemene regel dat als een gedaagde in een dagvaardingsprocedure op de juiste wijze is opgeroepen door de deurwaarder, maar toch niet ter zitting verschijnt, de rechter dan aan de gedaagde verstek zal verlenen en een verstekvonnis wijzen. Dit betekent dat de vorderingen van eiser worden toegewezen, tenzij de vorderingen de rechter onrechtmatig lijken.

  BETEKENING VERSTEKVONNIS DOOR DEURWAARDER

  De deurwaarder zal vervolgens op verzoek van de eisende partij het verstekvonnis betekenen aan de gedaagde met bevel tot betaling binnen twee dagen. Na de betekening van het verstekvonnis door de deurwaarder is er een wettelijke termijn van vier weken voor verstek tegen het verstekvonnis. Deze verzettermijn vangt direct aan als het vonnis aan gedaagde in persoon is betekend. Geschiedt de betekening van het vonnis niet aan gedaagde in persoon, maar wordt het vonnis in een gesloten enveloppe op het adres van gedaagde achtergelaten door de deurwaarder, dan vangt de termijn van verzet tegen het verstekvonnis van vier weken aan wanneer gedaagde een zogenaamd daad van bekendheid heeft verricht of – zie artikel 143 lid 2 Rv. – het vonnis ten uitvoer is gelegd. Een daad van bekendheid is een gedraging naar buiten toe waaruit blijkt dat gedaagde kennis heeft van de inhoud van het verstekvonnis.

  Het komt regelmatig voor dat een gedaagde niet bekend is met een veroordelend verstekvonnis jegens hem. Met name in huurzaken gebeurt het dat een huurder naar de deurwaarder belt in verband met huurachterstand, zonder dat de huurder er wetenschap van heeft dat hij reeds door de kantonrechter tot betaling van de huurachterstand is veroordeeld. Het Gerechtshof Den Bosch heeft eind 2015 een belangrijke uitspraak gedaan op dit punt; De huurder kwam net uit detentie en ontving brieven van de deurwaarder over huurachterstand van zijn woning. De huurder wist niet dat de deurwaarder in de tussentijd een verstek ontruimingsvonnis voor de huurachterstand op hem had gehaald. De huurder maakte na zijn vrijlating uit detentie een betalingsafspraak met de deurwaarder voor de huurachterstand. Toen de huurder er echter achterkwam, naar aanleiding van de aanzegging woningontruiming door de deurwaarder, dat er sprake was van een verstekvonnis voor de huurachterstand en de ontruiming van de woning, is de huurder in verzet gegaan tegen het verstekvonnis van de deurwaarder. De kantonrechter oordeelde in de verzetprocedure in eerste instantie dat de huurder te laat in verzet is gegaan tegen het verstekvonnis. Dit omdat de huurder reeds met de deurwaarder een betalingsregeling had afgesproken voor de huurachterstand in het vonnis. De kantonrechter kwalificeerde deze betalingsafspraak van de huurder met de deurwaarder als een ‘daad van bekendheid’, waarmee de verzettermijn van vier weken een aanvang nam. De kantonrechter oordeelde op basis van deze daad van bekendheid dat de huurder dus te laat in verzet tegen het verstekvonnis was gegaan.

  UITSPRAAK GERECHTSHOF DAAD VAN BEKENDHEID VERSTEKVONNIS

  De huurder liet het er niet bij zitten en ging in hoger beroep bij het gerechtshof Den Bosch tegen deze uitspraak van de kantonrechter. Het Gerechtshof Den Bosch vernietigde de uitspraak van de kantonrechter met de overweging dat er alleen sprake is van een daad van bekendheid als de veroordeelde door die daad blijk geeft van bekendheid met de hoofdinhoud van het verstekvonnis. Het moet gaan om een daad waaruit noodzakelijk voortvloeit dat het verstekvonnis of de aangevangen tenuitvoerlegging van het verstekvonnis de veroordeelde bekend is. Dit betekent dat de veroordeelde een handeling moet hebben verricht waaruit ondubbelzinnig valt op te maken dat hij over voldoende gegevens met betrekking tot de inhoud van het verstekvonnis beschikt om zich daartegen tijdig en adequaat te kunnen verzetten. In geval van twijfel neemt de verzettermijn nog geen aanvang.

  In de situatie van de huurder die met de deurwaarder een betalingsregeling treft voor een huurachterstand en daarbij niet wetende dat de deurwaarder al beschikt over een verstek ontruimingsvonnis voor deze huurachterstand, staat niet eenduidig vast dat de huurder bekend was met het verstek ontruimingsvonnis. Het afspreken van een betalingsregeling met de deurwaarder voor de huurachterstand (waarvoor al verstekvonnis was gewezen) was in dit geval niet aan te merken als een daad van bekendheid van de huurder, zodat de verzettermijn nog geen aanvang nam. ECLI:NL:GHSHE:2015:5152 www.rechtspraak.nl

  GRATIS HULP BIJ VERZET TEGEN VERSTEKVONNIS

  Heeft u een verstekvonnis van de deurwaarder ontvangen en weet u niet of de verzettermijn is verstreken ? Neem dan contact op. Wij beoordelen kosteloos voor u of nog in verzet kunt tegen een verstekvonnis. En wanneer u tot de doelgroep behoort, dan zorgen wij tevens voor een gratis advocaat voor hulp bij verzet tegen een verstekvonnis.