Help, er is bij mij beslag gelegd.

Indien vorderingen onbetaald blijven, zal de deurwaarder op een gegeven moment proberen om beslag te leggen op uw inkomen. Ook komt het regelmatig voor dat de deurwaarder bij u voor de deur staat om te kijken of er beslag kan worden gelegd op roerende zaken, zoals uw inboedel en/of auto. De deurwaarder dient bij het leggen van beslag zorgvuldig te werk te gaan en rekening te houden met alle omstandigheden van het geval. Onder omstandigheden kan het zo zijn dat een beslag onrechtmatig is.

Beslag op uw inkomen

De deurwaarder dient bij een beslag op uw loon of uitkering rekening te houden met de wettelijke regeling van de beslagvrije voet. De wetgever heeft uitgemaakt dat iedereen in Nederland recht heeft op een minimum inkomen na beslag. Op dat minimum inkomen – de beslagvrije voet – kan de deurwaarder geen beslag leggen. Doorgaans bedraagt de beslagvrije voet zo’n 90 % van een bijstandsuitkering. Controleer goed of de beslagvrije voet bij u niet wordt overschreden. Bij twijfel kunnen wij voor u beoordelen of in uw geval de beslagvrije voet (onrechtmatig) wordt overschreden.

Beslag op uw inboedel 

Eenbeslag op uw inboedel wordt doorgaans ervaren als zeer onprettig. De deurwaarder komt bij u binnen en legt vervolgens beslag op uw inboedel. De deurwaarder dient er rekening mee te houden dat er (hoge) kosten gemoeid zijn bij het leggen van beslag en de daarop volgende openbare verkoop van de spullen aan derden. Het komt regelmatig voor dat de kosten van de deurwaarder hoger zijn dan de verwachte opbrengst na verkoop van uw inboedel. Indien duidelijk is dat de kosten van het beslag en de verkoop niet zullen opwegen tegen de verwachte opbrengsten, kan worden gesproken van misbruik van recht en/of onrechtmatige daad. Onder deze omstandigheden kunt u met succes verweer voeren tegen het beslag.

Beslag op uw auto

Veelal heeft men een auto nodig om naar het werk te komen. Soms is de beschikking over een auto zelfs een vereiste om de gewoonlijke werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De deurwaarder dient hier rekening mee te houden. Heeft u de auto nodig voor het werk en wordt desondanks toch beslag op de auto gelegd met het dreigement dat deze in het openbaar zal worden verkocht? In dat geval kan vaak met succes verweer worden gevoerd tegen het (dreigende) beslag.

Bent u het niet eens met een (dreigend) beslag?

Denkt u dat de beslagvrije voet wordt overschreden of dat het beslag onrechtmatig is?

Graag kijken wij samen met u of met succes verweer kan worden gevoerd. Indien noodzakelijk kunnen wij u doorverwijzen naar een nagenoeg gratis advocaat, die voor u verweer kan voeren of kan bemiddelen om het geschil tot een goed einde te brengen.

Beslag

CONTACTFORMULIER

 • Uw gegevens en de door u verstrekte informatie zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.
 • Wij sturen u een bevestiging zodra wij een bericht van u hebben ontvangen.
 • Wij streven ernaar om binnen 24 uur uw vraag te beantwoorden.
 • Wij brengen geen kosten bij u in rekening.

  Uitleg van de incasso procedure

  u ontvangt een factuur voor een afgenomen product of dienst

  Wanneer u een product of een dienst bestelt, gaat u een overeenkomst aan. U bent verplicht om daarvoor te betalen en de andere partij is verplicht om de dienst of het goed te leveren op het afgesproken tijdstip en de afgesproken plaats.

  De bijbehorende factuur bevat een betalingstermijn. Wanneer u de  factuur niet binnen deze termijn betaalt, dan volgt een herinnering.

  u ontvangt een betalingsherinnering

  Als u een factuur onbetaald laat krijgt u eerst een herinnering. Hierin vraagt het bedrijf u om alsnog te betalen. Daarnaast wordt vaak aangegeven dat wanneer binnen de termijn die in de herinnering genoemd wordt niet is betaald, er extra kosten in rekening worden gebracht. Soms worden dit administratiekosten, incassokosten, buitengerechtelijke kosten of aanmaningskosten genoemd. Hoe de benaming ook luidt, het in rekening brengen van extra kosten is aan regels gebonden. Afhankelijk van de hoogte van de hoofdsom, mag er maar een bepaald maximum bedrag aan incassokosten aan u worden doorberekend. Dit is neergelegd in het Besluit buitengerechtelijke Incassokosten 2012.

  u ontvangt een brief van het bedrijf zelf of van een incassobureau (aanmaning of sommatie)

  Wanneer u niet betaald binnen de termijn die op de factuur staat én ook niet binnen de nieuwe termijn die in de betalingsherinnering staat aangegeven, dan volgt een aanmaning of sommatiebrief. U ontvangt een brief van een incassobureau waarin wordt gezegd dat u een rekening niet heeft betaald. En dat u niet heeft gereageerd op één of meer betalingsherinneringen of aanmaningen. U krijgt de kans om voor een bepaalde datum alsnog te betalen. Het incassobureau rekent extra kosten

  Let op dat de incassokosten alleen in rekening mogen worden gebracht als het bedrijf (of het incassobureau) aannemelijk kan maken (kan bewijzen) dat u de eerdere brieven ook daadwerkelijk heeft ontvangen.

  Dagvaarding

  betekenen van een dagvaarding (bezorgen van een dagvaarding) door een deurwaarder

  Als u een rekening blijvend niet betaalt, dus ook niet na een herinnering en een aanmaning, dan kan de schuldeiser de situatie voorleggen aan de rechter. De schuldeiser vraagt dan aan de rechter om u te veroordelen de openstaande vordering (en de inmiddels opgelopen kosten) te voldoen. Een deurwaarder betekent (bezorgt) hiervoor eerst een dagvaarding aan u. De deurwaarder mag het ook bij uw huisgenoten of in uw brievenbus achterlaten.

  In de dagvaarding staat dat u zich op een bepaald moment voor de rechter moet melden. In de dagvaarding staat verder omschreven waarom de schuldeiser vindt dat u hem geld verschuldigd bent. Ook zal de schuldeiser in de dagvaarding vaak omschrijven welke stappen hij al eerder heeft ondernomen om u tot betaling te dwingen. Verder zal de schuldeiser in de dagvaarding ook vermelden welke (incasso)kosten hij heeft moeten maken. Tot slot wordt in de dagvaarding de rechter gevraagd om u te veroordelen om de openstaande schuld en de gemaakte incassokosten te voldoen.

  zittingsdatum (roldatum)

  De datum die op de dagvaarding staat vermeld als datum waarop u voor de rechter dient te verschijnen is de zogenaamde roldatum. U hoeft op de roldatum niet in persoon te verschijnen. Verschijnen betekent dat u een brief moet schrijven waarin u reageert op wat in de dagvaarding staat. Dit heet een conclusie van antwoord. In uw eerste brief is het voldoende om een nadere termijn te vragen, dus om uitstel te vragen. Dit wordt de eerste keer altijd gegeven. De nieuwe datum die u dan krijgt is weer een roldatum, waarop u weer niet in persoon hoeft te verschijnen, maar een conclusie van antwoord moet indienen.

  zelf procederen bij de kantonrechter of via een advocaat

  Vorderingen tot maximaal € 25.000 (of wanneer het geschil om een huurovereenkomst, huurkoopovereenkomst of een arbeidsovereenkomst gaat) vallen onder de afdeling kanton. U bent daarvoor niet verplicht om een advocaat in te schakelen. U kunt proberen deze procedure zelf te voeren.

  Meestal is het verstandig om hiervoor toch een advocaat in te schakelen. Bij het voeren van een procedure moet u zich houden aan een groot aantal procesregels. Als u daar niet goed op let, kunt u uw zaak verliezen, terwijl dit niet nodig was geweest. Daarnaast weet een advocaat precies wat hij wel en wat hij niet moet zeggen en vooral welke juridische consequenties bepaalde formuleringen hebben. Als “leek” kunt u zich daar goed mee in de vingers snijden.

  Gaat het over een vordering die hoger is dan € 25.000, dan moet u verplicht een advocaat inschakelen.

  comparitie van partijen

  Nadat u (of uw advocaat) heeft geantwoord op wat er in de dagvaarding staat, volgt meestal een zogenoemde comparitie van partijen. Op deze datum is het de bedoeling dat de partijen (met hun advocaat of gemachtigde), in de rechtbank verschijnen voor de rechter. De rechter wil dan voornamelijk vragen stellen aan partijen zelf, waarbij de advocaten de procedureregels bewaken.

  Daarnaast probeert de rechter meestal ook te bekijken of er een regeling kan worden getroffen zonder dat de rechter een uitspraak hoeft de doen. Als de partijen daarvoor openstaan, dan krijgen zij van de rechter de gelegenheid om op de gang met elkaar te overleggen over een minnelijke regeling. Wanneer dit overleg slaagt, dan zal de rechter deze regeling vastleggen in een proces-verbaal. Mislukt het overleg, dan zal er verder worden geprocedeerd. In dat laatste geval kan de rechter aan een partij een bewijsopdracht geven, of een nieuwe schriftelijke ronde bepalen of een eindvonnis wijzen.

  Vonnis

  vonnis (de uitspraak)

  Als partijen samen geen regeling kunnen treffen, dan zal de rechter uiteindelijk vonnis wijzen. Dit houdt in dat de rechter een beslissing neemt over het geschil en antwoord geeft op de vraag van de schuldeiser. U ontvangt dan een vonnis waarin dit antwoord staat. Als de rechter vindt dat u moet betalen dan staat dit in het vonnis, inclusief wel of geen extra kosten. De proceskosten zullen in ieder geval bovenop de hoofdsom komen als de rechter vindt dat u de hoofdsom moet betalen.

  Met dit vonnis kan de schuldeiser via een deurwaarder beslag laten leggen. Geld op uw bankrekening kan in beslag worden genomen, maar ook uw loon of uitkering. Daarnaast kunnen alle roerende zaken die u in bezit heeft in beslag worden genomen, zoals bijvoorbeeld uw TV, uw auto of een schilderij.

  Let op dat de deurwaarder altijd rekening moet houden met de beslagvrije voet. De beslagvrije voet kunt u hier berekenen.

  verstekvonnis

  Als u (en uw advocaat) niet komt opdagen en ook niet schriftelijk reageert, dan zal de rechter de vordering van de eisende partij in principe geheel toewijzen. De rechter spreekt dan uit dat u verstek hebt laten gaan en dat hij, meestal vier weken later, een verstekvonnis zal wijzen. Dit wordt dan een vonnis waarbij u niet hebt gereageerd op de stellingen van de schuldeiser.

  Tussen de datum waarop de rechter heeft beslist dat er een verstekvonnis wordt gewezen en de datum waarop dat vonnis ook echt wordt gewezen, kunt u het verstek nog zuiveren. Dit houdt in dat u bij de rechtbank meldt dat u graag nog wilt reageren, voordat er vonnis wordt gewezen. De procedure gaat dan weer verder en de rechtbank wacht dan op uw conclusie van antwoord. Als u dit stuk niet op tijd indient, zal de rechtbank alsnog vonnis wijzen.

  bezorgen van het vonnis

  De deurwaarder betekent (bezorgt) het vonnis aan u. De deurwaarder mag het ook bij uw huisgenoten of in uw brievenbus achterlaten. Betaalt u niet binnen de termijn die in het vonnis wordt genoemd, dan mag (en zal) de deurwaarder beslag leggen.

  verzet tegen een verstekvonnis

  Heeft u een verstekvonnis ontvangen, dan kunt u daar alsnog verweer tegen voeren. Dit noemt men ‘in verzet komen’. U laat dan binnen vier weken na ontvangst van het verstekvonnis, of in ieder geval binnen vier weken nadat u het vonnis heeft ontvangen of binnen vier weken nadat bijvoorbeeld beslag gelegd is op uw loon, uitkering of roerende zaken, door uw advocaat een dagvaarding opstellen, de verzetdagvaarding. In deze verzetdagvaarding meldt uw advocaat aan de eiser dat u alsnog verweer gaat voeren. De zaak wordt dan alsnog aan de rechter voorgelegd en gaat verder waar hij was geëindigd. Deze verzetdagvaarding wordt dan gezien als een antwoord op de oorspronkelijke dagvaarding van de schuldeiser (conclusie van antwoord). Na de verzetdagvaarding zal vaak een comparitie van partijen worden gepland (waarvoor de partijen naar de rechtbank moeten komen).

  Let op: als u niet op tijd verzet aantekent, dan wordt het vonnis onherroepelijk en bent u aan de uitspraak van de rechter gebonden. Daarom is het belangrijk om tijdig verzet in te stellen.
  beslaglegging
  Met het vonnis kan de deurwaarder beslag leggen. Is het vonnis ‘uitvoer bij voorraad’ dan kan de deurwaarder direct beslag leggen nadat u het vonnis ontvangen heeft. ‘Uitvoerbaar bij voorraad’ betekent dat het vonnis wordt uitgevoerd, ondanks dat u nog in beroep kan.

  Beslag leggen kan op verschillende manieren gebeuren, deze worden hierna uitgelegd.

  Beslag

  beslaglegging bankrekening (bankbeslag)

  Heeft de deurwaarder een vonnis, dan kan hij beslag leggen op de tegoeden op uw bankrekening. De deurwaarder neemt het saldo in dat op het moment van beslag op uw bankrekening staat. Dit gebruikt hij om uw schuld en alle bijkomende kosten van te betalen.

  De deurwaarder legt beslag bij uw bank. Hij geeft daar een kopie van het vonnis en een beslagexploot af. Dit is een officieel stuk waarin staat dat hij beslag legt en waarop. De deurwaarder moet binnen 8 dagen een kopie van het beslagexploot aan u overhandigen.

  Let op dat de deurwaarder soms ook in het geval van zogenaamd bankbeslag de beslagvrije voet in acht moet nemen. Bijvoorbeeld wanneer hij beslag legt op het moment dat uw loon of uitkering net is gestort. Dit is dan eigenlijk een loonbeslag. De beslagvrije voet kunt u hier berekenen.

  beslaglegging op uw loon of uitkering (loonbeslag)

  Heeft de deurwaarder een vonnis van de rechter, dan kan de deurwaarder beslag leggen op uw inkomen. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht om hieraan mee te werken. Een deel van uw loon of uitkering gaat dan rechtstreeks naar de deurwaarder. Dit gebruikt hij om uw schuld en alle bijkomende kosten van te betalen.

  De deurwaarder legt beslag bij uw werkgever of uitkeringsinstantie. Hij geeft daar een kopie van het vonnis en een beslagexploot af. Dit is een officieel stuk waarin staat dat hij beslag legt. De deurwaarder moet binnen 8 dagen een kopie van het beslagexploot aan u overhandigen.

  Let op dat de deurwaarder altijd rekening moet houden met de beslagvrije voet. De beslagvrije voet kunt u hier berekenen.

  beslaglegging op uw inboedel (goederenbeslag)

  Heeft de deurwaarder een vonnis van de rechter, dan mag de deurwaarder beslag leggen op uw spullen. De deurwaarder zal uw spullen verkopen. Uit de opbrengst van de verkoop worden uw schuld en alle bijkomende kosten betaald.

  De deurwaarder geeft een ‘beslagexploot’ af. Dit is een officieel stuk waarin het beslag wordt gelegd.

  De deurwaarder maakt een lijst van de spullen die in uw huis staan. De lijst van uw spullen wordt ‘proces verbaal’ genoemd. Om het proces verbaal op te maken moet de deurwaarder bij u langskomen. De deurwaarder moet zo nauwkeurig mogelijk beschrijven wat er precies onder het beslag valt.

  Bent u niet thuis? Dan mag de deurwaarder terugkomen met politie en een slotenmaker om het proces verbaal te maken. Hij mag ook een beschrijving maken van de spullen die hij door uw raam kan zien, als hij de spullen nauwkeurig beschrijft. De deurwaarder bezorgt dit proces verbaal binnen 3 dagen aan u.

  De deurwaarder kondigt de datum en de tijd van de verkoop van uw spullen aan. Dit gebeurt vaak tegelijk met het bezorgen van het proces-verbaal. Dit mag ook 3 dagen nadat u het proces-verbaal heeft ontvangen. De deurwaarder plakt een aankondiging van de verkoop van uw spullen op de deur of het raam van uw woning. Hij kan de verkoop ook in de plaatselijke krant vermelden.

  Op de aangekondigde datum en tijd zullen uw spullen ‘bij opbod’ of ‘bij inschrijving’ verkocht worden. Degene die het meest biedt op de spullen kan deze dan van de deurwaarder kopen.

  Tussen het betekenen van het beslagexploot en het verkopen van de spullen zit minimaal 4 weken.

  Let op: als de deurwaarder beslag heeft gelegd (doordat hij alle aanwezige spullen opschrijft) en de beschreven spullen zijn er niet meer op het moment dat hij deze wil verkopen, omdat u ze ondertussen heeft verkocht of verplaatst, dan bent u strafbaar.

   

   

  7 verschillende manieren van beslag leggen

  Wanneer er wordt gesproken over beslaglegging, komen veel verschillende termen naar boven. Er bestaat onder meer executoriaal beslag, conservatoir beslag, loonbeslag, bankbeslag, derdenbeslag, eigenbeslag en bodembeslag.

  Ik heb gemerkt dat daar nogal wat onduidelijkheid over bestaat in de praktijk. Wat betekenen die termen precies en hoe worden ze gebruikt?

  Hierna zal ik daarom een uitleg geven van die verschillende soorten beslag. Eventueel zijn deze vormen ook nog onderling te combineren, bijvoorbeeld als ‘conservatoir derdenbeslag’. Daar ga ik niet specifiek op in (want dan wordt dit artikel een boek).

  1. Executoriaal beslag

  Executoriaal beslag is het soort beslag waaraan normaal gesproken door niet-juristen wordt gedacht indien er wordt gesproken over beslaglegging. Executoriaal beslag is het daadwerkelijk in beslag nemen van zaken. Het kan worden gelegd op zowel goederen als op vorderingen. Executoriaal beslag (en dus onderstaande twee hoofdvormen) is/zijn in combinatie mogelijk met bijvoorbeeld derdenbeslag of eigenbeslag.

  Dit soort beslaglegging is in twee hoofdvormen mogelijk:

  • Reële executie, waarbij de afgifte van een goed (bijvoorbeeld een auto) wordt beoogd;
  • Verhaalsexecutie, waarbij het beslagen goed of de beslagen vordering wordt verkocht om uit de opbrengst de schuldeiser te betalen.

  Voordat je executoriaal beslag kunt leggen (of voordat iemand het bij jou kan leggen), moet hij in het bezit zijn van een ‘executoriale titel’. Afgezien van enkele uitzonderingevallen (belastingdienst en hypotheekhouders zoals banken bijvoorbeeld), is voor de verkrijging daarvan het voeren van een gerechtelijke procedure nodig.

  2. Conservatoir beslag

  Conservatoir beslag is de grote tegenhanger van executoriaal beslag. Conservatoir betekent zoveel als ‘conserverend, bewarend’ en er kan dan ook van bewarend beslag worden gesproken. Het wetboek spreekt ook van ‘Middelen tot bewaring van zijn recht’.

  Conservatoir beslag wordt ingezet op het moment dat de beslaglegger bang is dat de schuldenaar zijn goederen zal wegmaken gedurende de tijd die het kost om een executoriale titel te verkrijgen. ‘Van een kale kip kan men niet plukken’, dus moet er worden gezorgd dat de kip niet kaal wordt.

  Om conservatoir beslag te kunnen leggen, moet er eerst toestemming zijn van de rechter. In verreweg de meeste gevallen wordt de schuldenaar niet in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze naar voren te brengen (dan kan hij immers ook reeds zaken weggeven of verbergen). De schuldenaar kan wel achteraf via bijvoorbeeld een kort geding optreden tegen het beslag.

  Conservatoir beslag is ook mogelijk in combinatie met andere vormen van beslag, zoals bijvoorbeeld te zien is bij het conservatoir derdenbeslag.

  3. Loonbeslag

  Loonbeslag is meestal een executoriaal beslag. Het houdt in dat er bij de werkgever van de schuldenaar beslag wordt gelegd op nog uit te betalen loon. Dat loon wordt dan betaald aan de schuldeiser, niet aan de schuldenaar. De werkgever is verplicht om mee te werken.

  Bij loonbeslag is zéér van belang dat er goed wordt gelet op het in acht nemen van de beslagvrije voet. De schuldenaar moet immers nog in zijn noodzakelijke behoeften kunnen voorzien.

  4. Bankbeslag

  Bankbeslag is een vorm van beslag waarbij er beslag wordt gelegd op het geld dat een schuldenaar ‘op de bank’ heeft staan. Heeft hij niets, dan levert het beslag niets op. De bank is verplicht om mee te werken met het bankbeslag.

  Bij bankbeslag wordt gekeken naar wat er op het moment van beslaglegging op de rekening stond. Enkel dat geld valt onder het beslag. Wordt de volgende dag salaris gestort, dan heeft de beslaglegger pech, want dat valt er niet onder.

  5. Derdenbeslag

  Derdenbeslag is een vorm van beslag die onder derden plaatsvindt. Dit is in tegenstelling tot beslag dat bij de schuldenaar (of schuldeiser, zie hierna) zelf wordt gelegd.

  Loonbeslag en bankbeslag zijn vormen van derdenbeslag.

  6. Eigenbeslag

  Eigenbeslag is een relatief weinig voorkomende vorm van beslaglegging. Het komt erop neer dat er beslag wordt gelegd op goederen die eigendom zijn van de schuldenaar, maar die op het moment van beslaglegging bij de schuldeiser zijn.

  Denk daarbij aan een fietsenmaker die je fiets in zijn werkplaats heeft staan. Hij heeft tevens nog een vordering op je die je steeds niet betaalt. In dat geval kan hij eigenbeslag leggen op de fiets.

  7. Bodembeslag

  Bodembeslag is een vorm van beslag die burgers niet kunnen leggen. De enige die het kan leggen is de belastingdeurwaarder, namens de belastingdienst.

  Het komt erop neer dat de belastingdienst beslag legt op alle zaken die hij op de bodem (de grond, het terrein) van de schuldenaar aantreft. Daarbij wordt in eerste instantie geen verschil gemaakt tussen goederen van de schuldenaar en van derden. Indien aan een aantal voorwaarden is voldaan, kan de derde ook geen verzet meer aantekenen tegen het bodembeslag.

  Beslag leggen of beslag gelegd?

  Voor het leggen van beslag is het meestal noodzakelijk om een dagvaarding of verzoekschrift naar de rechter te verzenden. Om dat goed te doen, is het verstandig om een jurist in te schakelen bij het opstellen ervan. Fouten bij het opstellen leveren ongeldigheid (en dus afwijzing) op.

  Ook als iemand dreigt beslag te leggen, is het verstandig om in elk geval goed te bekijken of de vordering terecht of onterecht is. Beslag tegengaan kan eventueel via een kort geding of kan wellicht nog in de procedure zelf, eventueel door het instellen van hoger beroep. Ook hierbij is het verstandig om met een jurist te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

  In elk geval is het na het lezen van deze blogpost duidelijk welke soorten beslag er zoal bestaan. Het enige beslag dat nog niet is genoemd is het pannenkoekenbeslag, maar dat is wellicht iets voor een ander soort blog.